Организационно консултиране е свързано с инициативите за организационна промяна, катализирана от организационното развитие, промените, произтичащи от динамиката на процесите в компаниите, както и нуждата от подкрепа на ключови служители чрез промяна на роля или кариера.

Speak To Inspire предлага следните услуги, свързани с организационното консултиране

  • Система за управление на представяне 
  • Разработване и внедряване на система за допълнителни придобивки
  • Длъжностни характеристики 
  • Правилник за вътрешен ред
  • Фасилитиране на стратегически срещи